ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Harmony Home Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.elektroszmogstop.hu weboldalon keresztül Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá e szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szolgáltató adatai:

Cégneve: Harmony Home Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 13-09-185105 Adószáma: 25855261-2-13 Köz. adószáma: HU25855261 Székhelye és postai címe: 2040 Budaörs, Holdfény u. 27-29. A/4. I.12. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 7374 222 Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@elektroszmogstop.hu Hétfő – Péntek: 09:00 – 17:00

Jelen ÁSZF a következő fejezetekből épül fel:

 1. Általános tudnivalók
 2. Vásárlás menete a www.elektroszmogstop.hu weboldalon
 3. A termékek ára
 4. Vásárlás, fizetés és szállítás dátuma
 5. Fizetési feltétek
 6. Megrendelés visszaigazolása
 7. Számlázás
 8. Szállítási feltételek
 9. Elállás joga
 10. Szavatossági és jótállási igények
 11. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
 12. Szállítási hibák
 13. Adatvédelem
 14. Egyéb rendelkezések

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely a www.elektroszmogstop.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Vásárló (a továbbiakban: Felek) között.

Jelen ÁSZF 2016. december 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a www.elektroszmogstop.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak meghatározása tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.

A webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között adásvételi szerződés jön létre. A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a webáruházban közzétett termékekből teljes készlet álljon rendelkezésre és a Vásárlót a termék elérhetőségéről megfelelően tájékoztassa. Mindazonáltal a Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha bármilyen rajta kívül álló okból a termék elérhetőségéről nem tud gondoskodni.

A webáruházban minden termék képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Vásárló számára a termék kiválasztását.

A webáruházban közzétett termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

A webáruházban történő vásárlással, a meghirdetett termékekkel kapcsolatos kérdései, észrevételei esetén, a „Szolgáltató adatai” között és a 11. fejezetben megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül kaphat további tájékoztatást. Ahol jelen ÁSZF fogyasztót említ, azon a Ptk. és a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint meghatározott fogyasztót kell érteni.

2. Vásárlás menete a www.elektroszmogstop.hu weboldalon

A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint a megrendeléssel a Vásárló vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést – annak száma szerint – legfeljebb a vásárlás napjától számított 5. év utolsó napjáig tartja nyilván.

A www.elektroszmogstop.hu weboldalon található webáruházban történő vásárlás menete a következő:

 1. Termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba” menüpontra kattintással.
 2. Vásárlás befejezése a kosár jobb oldalán elhelyezkedő „Pénztár” menüpontra kattintással.
 3. Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Vásárló neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma).
 4. A megvásárolt termékek kifizetése előre utalással, bank-/hitelkártyával vagy Paypalon keresztül lehetséges.
 5. Sikeresen teljesített fizetést követően kinyomtathatja megrendelési számát.
 6. A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére.
 7. A megrendelt termék feladásával együtt számlát küldünk a Vásárló részére.

A termékek lényeges tulajdonságairól azok képére kattintva és azok leírásában kaphat a vásárlást elősegítő részletesebb információkat. Amikor a terméket kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termék mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van a mennyiség módosítására vagy termék törlésére.

A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti (lásd. 3. pont). A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a Vásárló a hibás adatbevitelről tudomást szerez, jogosult és egyben köteles a helyes adatokat haladéktalanul a Szolgáltató tudomására hozni a 11. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

3. TERMÉK ÁRAK

Az egyes termékek árai megtekinthetőek a termék információs oldalán és a kiválasztást követően a Kosárban. A termék árak magyar Forintban vannak meghatározva és tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem foglalják magukba a kiszállítási költségét. A kiszállítás költségét cégünk fizeti Önnek. A szállítás feltételeiről részletesebben a 8. fejezetben olvashat.

A termékár a termék vásárlás időpontjában megjelölt vételára.

A Szolgáltató a termékár és szállítási díjváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a www.elektroszmogstop.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a megrendelt termék vételárát és szállítási díját nem befolyásolja.

A termék elérhetőségével kapcsolatos, árazási, valamint nyomtatatási hibával – ideértve a nyomtatott anyagokban való és weboldalon szereplő hibás információközléseket – kapcsolatban a Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul gondoskodik a hiba megszüntetéséről. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megfizetett teljes vételár és szállítási költség visszatérítéséről gondoskodik.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, – különösen, de nem kizárólagosan a tranzakciós illetéket, nem magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámláról való utalás költségeit – minden esetben a Vásárlónak kell viselnie.

4. VÁSÁRLÁS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA

Vásárlás időpontja

A webáruházban történő vásárlás időpontja az a nap, amikor a vásárlás visszaigazolásra kerül.

Fizetés időpontja

A webáruházban történő fizetés időpontja az a nap, amikor Vásárló előre utalása vagy hitelkártyával kezdeményezett fizetése alapján a vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

A kiválasztott termék vételárának a megfizetése a termék megrendelésekor történik. A megrendelés alapján a Szolgáltató ellenőrzi a Vásárló kártya adatait és a termék elérhetőségét. Az átutalás során felmerülő problémák esetén a Szolgáltató a megadott e-mail vagy telefonos elérhetőségeken kapcsolatba lép a Vásárlóval.

Szállítás időpontja

A Szolgáltató a vásárlás időpontját követő legkésőbb 5 munkanapon belül gondoskodik a termék házhozszállításáról.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Vásárló a www.elektroszmogstop.hu weboldalon megrendelt termék(ek) után a „Fizetés majd Megerősítés” menüpontra kattintással tudja megfizetni a vételárat. A termék(ek) kiválasztását követően a kosárban a fizetendő teljes összeg kerül feltüntetésre, beleértve az általános forgalmi adót.

A megrendelési folyamat befejezése után Vásárló előre utalással vagy hitelkártyával történő fizetési módok közül választhat az alábbiak szerint:

Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, Maestro

Valamennyi kártyadat biztonságos, jól védett csatornán jut el a Szolgáltató számláját vezető pénzintézethez (SSL – Secure Socket Layer).

A hitel- vagy bankkártyával történő fizetés az alábbiak szerint történik:

 • a szükséges mezőket ki kell tölteni (kártya száma, lejárati idő, tulajdonos neve, CVV kód).
 • a fizetést meg kell erősíteni.

6. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló a megrendelését (ajánlatát) elküldte a Szolgáltató részére, a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül megrendelési visszaigazolást küld a Vásárló által megjelölt e-mail címre. A megrendelési visszaigazolás az alábbi adatokat tartalmazza: a megrendelt termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget, az elállási joggal kapcsolatos tudnivalókat, fogyasztóvédelmi rendelkezéseket és a Harmony Home Kft. ügyfélszolgálati elérhetőségeit. A visszaigazoló e-mail kizárólag arra szolgál, hogy tájékoztassa a Vásárlót a megrendelése Szolgáltatóhoz való megérkezéséről. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kap megrendelési visszaigazolást a Szolgáltató részéről.

A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés a Felek között ekkor jön létre. Az elfogadó e-mailben a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót egyebek mellett a szerződés létrejöttéről és a várható szállítási határidőről.

A szerződés létrejöttét követően a Vásárló nem jogosult módosítani a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató a termék elérhetőségéről minden gondossága ellenére nem tud gondoskodni, úgy jogosult a szerződéskötéstől elállni. Ebben az esetben a Vásárló a megrendelés visszautasításáról kap értesítést. Az eddig az időpontig teljesített fizetések visszautalásáról a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik. A szerződéskötéstől való elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót.

Szolgáltató webáruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó megrendeléseket szolgál ki. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nagy mennyiségű termék megrendelése esetén mennyiségi korlátozást állítson, amelyről Vásárlót az általa megadott e-mail címen értesíti.

7. SZÁMLÁZÁS

A megrendelt termék feladásával egy időben a Szolgáltató a Vásárló által megadott címre számlát küld a Vásárló részére. A számla tartalmazza a megrendelt termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget és a Harmony Home Kft. ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

8. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A webáruházban való vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során valós szállítási címet jelöljön meg. A szállítás további feltétele, hogy a Vásárló a megrendelt termék vételárát előre megfizesse.

A megrendelt termék vételárán felül a Szolgáltató fizeti a kiszállítási költséget. A kiszállítási költséget a Szolgáltató csak alap esetben vállalja, amennyiben a vásárló ettől eltérő kiszállítást kér, akkor azt a megrendelő fizeti.

Szolgáltató a megrendelt termék kiszállításáról Magyarország teljes területén gondoskodik.

A termék megrendelésekor javasolt, hogy a Vásárló telefonszámát adja meg a Szolgáltató részére, így szükség esetén a Szolgáltató, illetve megbízott szállítója telefonon is kapcsolatba tud lépni a Vásárlóval.

A Vásárló a megrendelést követően a rendelés száma alapján a vevőszolgálattal történő kapcsolatba lépés esetén tud érdeklődni rendelése szállításával kapcsolatban.

A megrendelt termék kiszállítására várhatóan 3 és 5 munkanap közötti időtartamban kerül sor.

 • A Vásárló a termék érkezésének időpontjáról a szállítás napján kora reggel az általa megjelölt e-mail címen értesítést kap egy 3 órás kézbesítési időszak meghatározásával. Amennyiben a Vásárló számára a megjelölt időpont nem megfelelő, e tényt előzetesen jeleznie kell a Szolgáltató megbízott szállítója telefonos elérhetőségén vagy Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein.
 • A kiszállítás hétköznap 08:00 és 17:00 között történik.

A termékszállítással összefüggő további tudnivalók:

Szolgáltató megbízott szállítója a megrendelt terméket a szállítási címként megjelölt helyen tartózkodó személynek adja át az átvevő személy átvételi jogosultságra vonatkozóan tett nyilatkozata után. A Vásárló elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a terméket nem a megrendelést leadó veszi át, ha egyébként a Szolgáltató a terméket a megjelölt szállítási címen adta át.

A Szolgáltató a vásárlás időpontját követő legkésőbb 5 munkanapon belül gondoskodik a termék házhozszállításáról.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a szállítás várható időtartamának elhúzódása miatt abban az esetben, ha a szállítási késedelem a Szolgáltató működési körén kívül álló okból – így különösen szélsőséges időjárási viszonyok– miatt következik be.

A Vásárló felelőssége a termék csomagolásának, mint hulladéknak a megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

Figyelem: Ha a szállítmányozási cég sikertelenül próbálja meg kézbesíteni a fuvarszállítmányt a szállítási címre (pl. senki nincs a címen az átvételhez), akkor felveszi Önnel a kapcsolatot. Ezután lehetőség lesz a rendelés újbóli kézbesítésére, a szállítmányozási cég számára megfizetett további díjazás fejében. A további díj összege a kézbesítési címtől függ; erről a szállítmányozási cég az újbóli kézbesítés előtt tájékoztatni fogja.

9. ELÁLLÁS JOGA

Szolgáltató elállási joga

A Szolgáltatót megilleti az elállás joga, ha a termék megrendelésének visszaigazolása megtörtént, de valamely tőle független okból a készletből kifogyott és Szolgáltató már nem tudja azt a megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg nyilatkozatát a Vásárló részére. Elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót, egy esetleges szerződésmódosítás céljából.

Vásárló, mint fogyasztó elállási joga

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, elállási jog illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában az alábbiakban meghatározottak szerint:

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Harmony Home Kft. (2040 Budaörs, Holdfény u. 27-29. A/4. I.12., tel: +36 30 7374 222, e-mail cím: info@elektroszmogstop.hu). Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is. A Vásárló internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (e-mailben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”


Elállási nyilatkozat-minta:

Címzett: Harmony Home Kft. (2040 Budaörs, Holdfény u. 27-29. A/4. I.12., tel: +36 30 7374 222, e-mail cím: info@elektroszmogstop.hu).

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (a megfelelő jelölendő)

Rendelés sorszáma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:


Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben foglaltaknak megfelelően gyakorolta.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Az elállás joghatásai:

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett termék árát. (Kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató postai címére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

10. SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK

1. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Vásárló kellékszavatossági igényeit a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban mára Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – e fejezet 1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényt a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében vagy önálló foglalkozás körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató a fogyasztóval kötött szerződések esetében jótállásra köteles.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Amennyiben az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetősége van – az előző pontban meghatározott sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

11. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszkezelés

Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat postacíme: 2040 Budaörs, Holdfény u. 27-29. A/4. I.12.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@elektroszmogstop.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 7374 222

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:

Hétfő – Péntek: 09:00 – 17:00

Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Fogyasztó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja.

További jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztói jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.
 • Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2.em. 240. Telefonszáma: (1) 269-0703 Fax száma: (1) 269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

Panaszát az Európai Bizottság Online Vitarendezési platformján is megteheti. Ez különösen akkor hasznos, ha Magyarországon kívüli vásárló, egy másik EU tagállamban. Panaszt ezen az oldalon tehet: http:/ec.europa.eu/odr A panasz megtételekor tüntesse fel e-mail címünket: info@elektroszmogstop.hu

12. SZÁLLÍTÁSI HIBÁK

Amennyiben a Vásárló nem az általa megrendelt terméket kapta vagy a termék a szállítás során megsérült, kérjük igénye rendezése érdekében szíveskedjen kapcsolatba lépni a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a megjelölt elérhetőségeken.

Ha a csomag sérülten érkezik meg, akkor írja a szállítólevélre, hogy sérült terméket kapott. A járművezetőtől kérjen egy példányt a sérült termék szállítóleveléből. Ezután forduljon az Harmony Home Kft. ügyfélszolgálatához.

A termék megsérülésével vagy a tévesen kiszállított termékkel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató viseli, amennyiben ezt a Szállító és a Vásárló ezt dokumentálják.

Hívja a +36 30 7374 222 telefonszámot (hétfő–péntek, 9:00–17:00).

13. ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen honlap üzemeltetője, a Harmony Home Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25- én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

A Harmony Home Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Harmony Home Korlátolt Felelősségű Társaság

  • Székhely címe: 2040 Budaörs, Holdfény u. 27-29. A/4. I.12.
  • Adószám: 25855261-2-13
  • Közösségi adószám: HU25855261
  • Cégjegyzékszám: 13-09-185105
  • Statisztikai számjel: 25855261-4791-113-13
  • Főtevékenység: 4791 Csomagküldő internetes kereskedelem
  • Ügyvezető: Kiss Julianna
  • Bankszámlaszám: ERSTE 11600006-00000001-97056000
  • Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU06 1160 0006 0000 0001 9705 6000
 • BIC (SWIFT) kód: GIBAHUHB

Ügyfélszolgálatunk

Elektronikus úton állunk készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az info@elektroszmogstop.hu e-mail címen.

(Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk, azokat a célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeljük;

c) az általunk kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat kizárólag olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az adatok fizikai tárolási helye

Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét, valamint ezen felül naprakész és erős vírusirtót szoftvert használunk.

Az adatkezelés céljai

Társaságunk célja, hogy az általa működtetett Honlap látogatói és a Társaság ügyfelei, illetve egyéb szolgáltatásai igénybevevőinek – a továbbiakban: Érintettek – az információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az Érintettek magánszférájának tiszteletben tartására. Erre tekintettel a Társaság az Érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli. Az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, kezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb, a biztonságos adatkezelés érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a megfelelő eljárási szabályokat.

Társaságunk a Honlapot látogató Érintettek azonosítása során átvett adatokat az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésének céljából, az Érintett törlésre irányuló kérelmének kézhezvételéig kezeli. Amennyiben hatályos törvényi rendelkezés hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, az adatkezelés ideje az ott meghatározott idő (például: számlázás, 14 napos visszavásárlási kötelezettség). Ezen az időn túl nem őrzünk és tárolunk adatokat az Érintettekről.

A Társaság személyes adatot kizárólag az alább meghatározott célokból, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, az érintettek jogainak, alapvető szabadságjogainak, így különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartásával:

Ügyfélkapcsolat címén:

–             a Társaság szolgáltatásainak biztonságos és hatékony nyújtása,

–             a szolgáltatások minőségének biztosítása,

–             a működési problémák elhárítása,

–             a számlázás lehetővé tétele,

–             a kapcsolattartás (ideértve a tájékoztatást és a visszaigazolást),

–             a weboldalra történő bejelentkezés, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések feltételeinek későbbi biztosítása,

–             a megrendelések teljesítése, valamint

–             az esetleges viták rendezése, panaszok kezelése.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön vásárlónk, a 2000 évi C. törvény (Számviteli Törvény) értelmében a számlázó programunkban /számlatömbünkben 8 évig kötelesek vagyunk tárolni és megőrizni az Ön adatait.

Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Az online fizetés szolgáltatói:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,

   S.C.A. Société en Commandite par Actions Registered

   Office: 22–24 Boulevard Royal,

   L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság / Simplepay

   • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32

   • Cégjegyzékszám: 01-09-174466

   • Adószám: 24386106-2-43

Számlavezető bank: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

   • Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

   • Cégjegyzékszám: 01-10-041054

   • Adószám: 10197879-4-44

A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-59583/2012

Tárhely szolgáltató adatai:

 • Name: Domain Administrator
 • Organization:Whois Digital Pte Ltd
 • Street:9A Jasmine Road
 • City:Singapore
 • State:Singapore
 • Postal Code:576582
 • Phone:+65.31507504
 • Email: dnsadmin@whois.com

Könyvelés:

 • Härtlein Károly, 6260196
 • 2030 Érd, Bükkfa u.11.
 • Adószám: 50662302-1-33

Küldemény kézbesítés:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

   • Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

   • Email cím: info@gls-hungary.com

   • Cégjegyzékszám: 13-09-111755

   • Adószám: 12369410-2-44

   • Közösségi adószám: HU12369410

   • GLS Adatkezelés: AddresseeOnlyService

Postai szolgáltatások:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

   • Cégjegyzékszám: 01-10-042463

   • Adószám: 10901232-2-44

Hírdetéskezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

   • Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

   • Cégjegyzékszám: 01-09-861726

   • Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

   • Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

   • Company Registration Number: 462932

   www.facebook.com

   • Contact phone number + 353 1 5530588

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Honlapjaink meglátogatásakor

• Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

• Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

• Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása

• Időtartama: 2 év

• Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

• Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Részeletes információt lehet találni a Google Analytics működéséről, akit érdekelnek a bővebb információk, az alábbi oldalon: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage

Regisztráció a honlapokon

A Harmony Home Kft. weboldalán – www.elektroszmogstop.hu – a vásárláshoz az Érintetteknek nincs szüksége regisztrációra.

Termék / szolgáltatás megvásárlása

• Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

• Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím

• Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés

• Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

• Érintettek köre: Számlázó, Könyvelő

Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

   • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

   • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

   • megkönnyítik a weboldal használatát;

   • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni.

Íme, a lista: Sütik kikapcsolása:

   • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

   • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

   • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

   • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

   • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

    • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik

   • Jogalap: Nem igényel hozzájárulást

   • Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

   • Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

   • Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

   • Jogalap: Kifejezett hozzájárulás

   • Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

   • Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing

   • Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

   • Időtartama: legfeljebb 180 nap

   • Érintettek köre: Google, Facebook

   • A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Honlapunkon szándékoltan olyan süti-figyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva ezzel is az Ön igényeit!

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Érintetti jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   • az adatkezelés céljai;

   • az érintett személyes adatok kategóriái;

   • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

   • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

   • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

   • az adatforrásokra vonatkozó információ;

   • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az info@elektroszmogstop.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott, tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

• Telefon: +36 (1) 391-1400

• Fax: +36 (1) 391-1410

• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Honlap: https://naih.hu/

• Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A www.elektroszmogstop.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon megjelenő valamennyi tartalom, vagy annak bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz való közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

A Vásárlónak a weboldal használata sem biztosít jogot a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására.

A webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Mindezen túl javasoljuk, hogy használjon vírusirtó és más védelmi szoftvereket a böngészés biztonságosabbá tétele érdekében.

A Vásárló elfogadja, hogy a honlapon és videóban levő állítások és nyilatkozatok, levelek és képek a valóságnak megfelelnek. A készülék hatása ez idáig még tudományosan és hagyományos orvoslással nem igazolt. Mind a szöveges, mind a képes formában látható vizsgálatok és vélemények, valamint a videó, a felhasználók saját tapasztalatai a Hamoni® Harmonizer készülékről. A bemutatott vizsgálatokat természetgyógyászok és építésbiológusok önkéntes tesztalanyokon végezték. A vizsgálati eredmények alapján készültek az értékelések a Hamoni® Harmonizer működéséről. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hamoni® Harmonizer nem orvosi eszköz, nem gyógyító eszköz, és nem helyettesíti az orvosi szakvéleményt!

A Hamoni® márka védjegye bejegyzett az EU és az USA területén. Az Adatvédelmi tájékoztató az ÁÜF szabályai szerint érvényesek.