Adatvédelmi tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője, a HARMONIZER Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25- én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

A Harmonizer Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Harmonizer Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely címe: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
 • Adószám: 25855261-2-13
 • Közösségi adószám: HU25855261
 • Cégjegyzékszám: 13-09-185105
 • Statisztikai számjel: 25855261-4791-113-13
 • Főtevékenység: 4791 Csomagküldő internetes kereskedelem
 • weboldal: www.elektroszmogstop.hu
 • Ügyvezető: Kiss Julianna
 • Bankszámlaszám: OTP 11742173-21432851-00000000
 • Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU23117421732143285100000000 
 • BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB

Ügyfélszolgálatunk

Elektronikus úton állunk készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az info@elektroszmogstop.hu e-mail címen.

(Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk, azokat a célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeljük;

c) az általunk kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat kizárólag olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az adatok fizikai tárolási helye

Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét, valamint ezen felül naprakész és erős vírusirtót szoftvert használunk.

Az adatkezelés céljai

Társaságunk célja, hogy az általa működtetett Honlap látogatói és a Társaság ügyfelei, illetve egyéb szolgáltatásai igénybevevőinek – a továbbiakban: Érintettek – az információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az Érintettek magánszférájának tiszteletben tartására. Erre tekintettel a Társaság az Érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli. Az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, kezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb, a biztonságos adatkezelés érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a megfelelő eljárási szabályokat.

Társaságunk a Honlapot látogató Érintettek azonosítása során átvett adatokat az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésének céljából, az Érintett törlésre irányuló kérelmének kézhezvételéig kezeli. Amennyiben hatályos törvényi rendelkezés hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, az adatkezelés ideje az ott meghatározott idő (például: számlázás, 14 napos visszavásárlási kötelezettség). Ezen az időn túl nem őrzünk és tárolunk adatokat az Érintettekről.

A Társaság személyes adatot kizárólag az alább meghatározott célokból, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, az érintettek jogainak, alapvető szabadságjogainak, így különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartásával:

Ügyfélkapcsolat címén:

–             a Társaság szolgáltatásainak biztonságos és hatékony nyújtása,

–             a szolgáltatások minőségének biztosítása,

–             a működési problémák elhárítása,

–             a számlázás lehetővé tétele,

–             a kapcsolattartás (ideértve a tájékoztatást és a visszaigazolást),

–             a weboldalra történő bejelentkezés, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések feltételeinek későbbi biztosítása,

–             a megrendelések teljesítése, valamint

–             az esetleges viták rendezése, panaszok kezelése.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön vásárlónk, a 2000 évi C. törvény (Számviteli Törvény) értelmében a számlázó programunkban /számlatömbünkben 8 évig kötelesek vagyunk tárolni és megőrizni az Ön adatait.

Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Az online fizetés szolgáltatói:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,

   S.C.A. Société en Commandite par Actions Registered

   Office: 22–24 Boulevard Royal,

   L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság / Simplepay

   • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32

   • Cégjegyzékszám: 01-09-174466

   • Adószám: 24386106-2-43

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

   • Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.

   • Cégjegyzékszám: 01-10-041585

   • Adószám: 10537914-4-44

Tárhely szolgáltató adatai:

AB Plusz Bt.

2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.

Adószám: 21586091-2-13

Könyvelés:

Sztahó Istvánné ev.

2310 Szigetszentmiklós, Iskola u. 2.

Postai szolgáltatások:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

   • Cégjegyzékszám: 01-10-042463

   • Adószám: 10901232-2-44

Hírdetéskezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

   • Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

   • Cégjegyzékszám: 01-09-861726

   • Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

   • Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

   • Company Registration Number: 462932

   www.facebook.com

   • Contact phone number + 353 1 5530588

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Honlapjaink meglátogatásakor

• Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

• Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

• Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása

• Időtartama: 2 év

• Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

• Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Részeletes információt lehet találni a Google Analytics működéséről, akit érdekelnek a bővebb információk, az alábbi oldalon: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage

Regisztráció a honlapokon

A Harmonizer Kft. weboldalán – www.elektroszmogstop.hu – a vásárláshoz az Érintetteknek nincs szüksége regisztrációra.

Termék / szolgáltatás megvásárlása

• Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

• Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím

• Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés

• Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

• Érintettek köre: Számlázó, Könyvelő

Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

   • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

   • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

   • megkönnyítik a weboldal használatát;

   • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni.

Íme, a lista: Sütik kikapcsolása:

   • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

   • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

   • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

   • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

   • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

    • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik

   • Jogalap: Nem igényel hozzájárulást

   • Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

   • Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

   • Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

   • Jogalap: Kifejezett hozzájárulás

   • Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

   • Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing

   • Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

   • Időtartama: legfeljebb 180 nap

   • Érintettek köre: Google, Facebook

   • A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Honlapunkon szándékoltan olyan süti-figyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva ezzel is az Ön igényeit!

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Érintetti jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   • az adatkezelés céljai;

   • az érintett személyes adatok kategóriái;

   • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

   • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

   • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

   • az adatforrásokra vonatkozó információ;

   • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az info@elektroszmogstop.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott, tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

• Telefon: +36 (1) 391-1400

• Fax: +36 (1) 391-1410

• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Honlap: https://naih.hu/

• Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.